آداب همسرداریروانشناسی بعد از ازدواج

12 روش ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮ زﻳﺴﺘﻦ

روش های داشتن زندگی شاد

12 روش ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮ زﻳﺴﺘﻦ

ﺧـﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ذﻫـﻨـﻲ اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﻓـﺮدي درزﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد روزﻫـﺎﻳﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺷﻐﻞ و رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.کافیست روش هایی که در این مقاله به آن میپردازیم را دنبال کنید تا اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن را تجربه کنید.

ﺑﺠﺰ ﻫـﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜـﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﺎي ﻃﺒﻲ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﻴــﺪ ﻣــﻴﺰاﻧﺨﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺧـﻮد را ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

همیشه خوشحال فکر کنید

ﺑـﻪ ﺧـﻮﺷـﺤﺎل ﺑـﻮدن ﻓـﻜﺮ ﻛـﻨـﻴــﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳـﺖ آورﻳـﺪ. دراﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرا در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن

1- ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎ دﻳـﺪي ﻣﺜـﺒـﺖ ﻧﮕـﺎه ﻛـﻨـﻴﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن زﻳﺎدي ﻛـﻪ ﻧﺼﻴﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ، ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎزﻳﺪ. ﺑـﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎد و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ.

2- دﻳﺪ وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑــﺮاي رﺳﻴــﺪن ﺑــﻪ ﻫــﺪف ﺧــﻮد ﭘــﺎﻳﺪار و ﻣـﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺧـﻮاه آن ﻫـﺪف رﻳﺎﺳﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ رﻫﻦ و ﻳﺎ ﻳـﻚ ازدواج ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑﺎﺷـﺪ.

همیشه شاد باشید و خرسند

در اﻳـﻦ راه ﺑـﺎ ﻣﻮاﻧـﻌﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم و ﭘــﺎداش ﺗﻼﺷــﺘﺎن ﻓﻜـﺮ ﻛــﺮده و از ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ دوري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن

فراموش نکنید که مطلب مربوط به راز های داشتن یک زندگی ایده آل را مطالعه فرمائید

3- ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﻴﺪ

از دﻳﮕﺮان ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ. از ﻫﻤﻜﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﻜﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﺮده و ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﻧـﺠـﺎم ﻛـﺎرش ﺑـﻪ او ﺗـﺒﺮﻳﻚ ﺑـﮕﻮﻳﻴﺪ. ﺑـﻪ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎري ﻛـﻪ ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ ﺷـﻤﺎ را ﺑﺮاﻳﺘـﺎن ﻣـﻲ آورد

به معجزه کلمات ایمان بیاورید

ﻛـﻠﻤـﻪ اي ﻣﺤـﺒﺖ آﻣﻴـﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺷﺨﺺ درﻣﺎﻧﺪه اي ﻛـﻪ در ﺧـﻴــﺎﺑﺎن از ﻣـﻘـﺎﺑـﻠــﺶ رد ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ، ﭼﻨﺪ ﺳﻜﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺸﻲ دارﻳﺪ ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﻴﺪ.

4- از زﻧﺪﮔﻲ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ و اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن را تجربه کنید

ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم دادن آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ: اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺘﺎن را ﺑـﺸﻮﻳﻴـﺪ، ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﻨﺰل ﺑﭙﺮدازﻳﺪ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨـﻴـﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮوﻳﺪ. ﺑـﺮاي ﺧـﻮد ﻳـﻚ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.تا اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن را تجربه کنید

اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن

5- از ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﺧﻮب ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ورزش ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه رﻓﺘﻪ و ﻛﻤﻲ ﺑﺪوﻳﺪ ﻳــﺎ در ﻳــﻚ ﺑـﺎزي ورزﺷـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫـﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدن ﻳـﻚ ﺗـﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﻀـﻮ و ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻴﻤـﻲ ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﺑﺎزي، ﺑﺮاي ﺟﺴﻢ و ﻓﻜﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

6- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻧﺮژي ﺟـﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ. ﻣـﺮز ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻛـﺎر و ﺗـﻔﺮﻳﺢ اﻳـﺠﺎد ﻧـﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑـﺮاي ﻓـﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳــﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﺗﻔﻜﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.

پیشنهاد ویژه پیوگان:فراموش نکنید که مطلب مربوط به راز های داشتن یک زندگی ایده آل را مطالعه فرمائید

7- ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻴﺪ

آﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ آورﻳﺪ زﻣﺎﻧـﻲ ﻛـﻪ ﻳﻚ دوﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﭼـﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ داﺷﺘﻴﺪ؟ ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از آﺷﻨﺎﻳﺎن اﻳﻤﻴﻠﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤـﻮده ﻳـﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻓﺎﻣﻴـﻞ و ﻳـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﺪ

8-ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻴﺪ

روزﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﺧﻼق ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣــﻞ ﻛـﺎردﺳـﺘــﻲ، ﺑـﺎز ﺳـﺎزي، ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻏﺪاري ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬـﻢ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﭼـــﻘﺪر ﻣﺸـﻐﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛـﻨـﻴـﺪ.

اﮔــﺮ زﻣــﺎﻧﻲ را ﺑـﺮاي اﻧـﺠـﺎم ﻓـﻌـﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻼق اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ، اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد

اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن

9- ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻫﻤﺪﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤـﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ورزﻳﺪ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧـﻮاﻫــﺪ داد. ﻋـﺸـﻖ ﻣـﻄﻠﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺣـﺴـﺎس اﻣﻨﻴﺖ، رﺿﺎﻳﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻤﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺸﺮوع ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺮاي ذﻫـﻦ و ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

10- ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻲ و ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﻧﺘـﺨــﺎب ﻛــﻨﻴﺪ. او در ﻣـﻮرد ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوت ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﻧﺨـﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. وي ﺑــﻪ ﺣـﺮﻓﻬﺎﻳـﺘــﺎن ﮔـﻮش ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺑﺮاﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد.

11- ﺗﺨﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ

آرزوﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘـﺮوازي ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ آﻧﻬـﺎ را واﻗﻌﻴـﺖ ﺑﺨﺸـﻴﺪ آﻧﮕـﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼـﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي اﻧــﺘﻈﺎر ﻛﺸﻴﺪن، و ﺟﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻛـﺮدن اﻧـﺮژي ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫﻴـﺪ داﺷﺖ.

12- ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ تا اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن را تجربه کنید

ﺷﺎﻳﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴـﻲ ( ﻳـﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ) را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰي ﻛـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده و ﻳـﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ﺑـﺨﺸﺎﻳـﺶ ﻗـﺮار دﻫــﻴﺪ. اﺗﻔﺎﻗﺎت و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻴـﺘﻮاﻧﻴﺪ زﻣﺎن را ﺑـﻪ ﻋـﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ. ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ از ﻳﺎد ﺑﺮدن ﻧﻮﻣﻴﺪي ﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺘﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ.

اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﺗﺮ زیستن

فراموش نکنید که مطلب مربوط به راز های داشتن یک زندگی ایده آل را مطالعه فرمائید

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ، ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻴﺪ

در دﻧـﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧــﻲ اﻳـﺠــﺎد ﻛﻨﻨـﺪ.ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ذﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘـﻬﺎﻳـﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻟـﺬت ﺑـﺮدن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺮاي ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن